Gallery

  • LENNY KRAVITZ & CHEF ANTONIO

    LENNY KRAVITZ & CHEF ANTONIO

    Antonio Meleca and Lenny Kravitz on the set of Nikita...

  • LYNDSY FONSECA & CHEF ANTONIO

    LYNDSY FONSECA & CHEF ANTONIO

    Antonio Meleca and Lyndsy Fonseca on the set of Nikita....